POLSKA KORPORACJA MENED¯ERÓW SPORTU

Kolegium Podyplomowej Edukacji Mened¿erskiej               

02-511 Warszawa ul. Merliniego 2

nr konta bankowego 55 1560 0013 2447 0805 1505 0001

Krajowy Rejestr S¹dowy: 0000150000

    NIP 113-14-60-659                                      REGON 011123168

   www.pkmssport.com                    Rok za³o¿enia - 1995r.

323-640-8409
W³adze
617-871-4700
Oferta szkoleniowa
Konferencje,Seminaria
Mened¿er Roku
8038736299
Wydawnictwa
(609) 707-9638
Deklaracja cz³onk.

Aktualnoœci

1. Zainteresowanych planem szkoleñ Polskiej Korporacji Mened¿erów Sportu na 2013r zapraszamy do "Ofert szkoleniowej"

Polska Korporacja Mened¿erów Sportu jest jedynym w Polsce Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, które od 1995 roku prowadzi kszta³cenie i doskonalenie zawodowe kadr mened¿erskich i specjalistycznych dla potrzeb ca³ej kultury fizycznej.

  • Jesteœmy edukatorem, który zaopatruje uczestników szkolenia bezp³atnie w 10-12 ksi¹¿ek (podrêczników) tematycznie zsynchronizowanych z prowadzonym szkoleniem mened¿erskim.
  • Dotychczas wydaliœmy 32 podrêczniki poœwiêconych problematyce mened¿erskiej.
  • W strukturze PKMS funkcjonuje jedyna w kraju KAPITU£A wyró¿nieñ za osi¹gniêcia mened¿erskie w sporcie.
  • PKMS legitymuje siê wieloletnim wspó³dzia³aniem z AWF Poznañ, a od kilku lat z WSTiR w Warszawie w zakresie studiów podyplomowych.

Nasze cele

Podejmowanie dzia³añ maj¹cych zapewniæ rozwój sportu w Polsce poprzez:

1. Wykonywanie badañ, analiz, ekspertyz oraz realizowanie innych przedsiêwziêæ dotycz¹cych kierowania i administrowania instytucjami sportowymi;

2. Upowszechnienie nowoczesnych metod zarz¹dzania sprawami sportu w skali pañstwa, poszczególnych terytoriów, samorz¹dów oraz instytucji;

3. Reprezentowanie interesów i pogl¹dów swoich cz³onków wobec w³adz pañstwowych, samorz¹dowych oraz œrodków masowego przekazu;

4. Organizowanie konferencji i innych spotkañ o charakterze naukowym i zawodowym w celu wymiany doœwiadczeñ oraz opracowywania wspólnego stanowiska w najwa¿niejszych sprawach organizacji i zarz¹dzania instytucjami sportowymi;

5. Organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr mened¿erskich, instruktorskich i trenerskich w sporcie, maj¹cych na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tj:

bullet

kursy Mened¿erów  Sportu

bullet

kursy Mened¿erów Imprez Sportowych

bullet

kursy Mened¿erów Dyscypliny Sportu (dowolnej)

bullet

kursy Mistrz Zarz¹dzania Sportem (doskonalenie zawodowe)

bullet

podyplomowe Studium Mened¿erów Sportu (wspólnie z Wy¿sz¹ Szko³¹ Turystyki i Rekreacji w W-wie)

bullet

konferencje Metodyczno-Szkoleniowe Mened¿erów Sportu

bullet

seminaria Organizacji i Zarz¹dzania Sportem

bullet

seminaria Organizatorów Kszta³cenia Kadr Kultury Fizycznej  (Mened¿er Edukacji)

bullet

specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego

bullet

    - kierownika dzia³u sportu OSiR, MOS, Klubu itp.

bullet

    - kierownika obiektów sportowych (hale, p³ywalnie)

bullet

    - kierowników bezpieczeñstwa imprez masowych

bullet

    - organizatorów imprez sportowych PZS, OSiR, WFS

bullet

   - s³u¿b finansowo - ekonomicznych OSiR, PZS, WFS, KS

bullet

   - s³u¿b kontrolno - rewizyjnych stowarzyszeñ Kultury Fizycznej

bullet

    - innych grup zawodowych Kultury Fizycznej 

bullet

monotematyczne spotkania i wyk³ady zwi¹zane z zarz¹dzaniem kultur¹ fizyczn¹ i sportem

bullet

udostêpnianie negocjatorów i mediatorów z zakresu Kultury Fizycznej

bullet

udzielanie konsultacji i porad z obszaru managementu w Kultury Fizycznej

bullet

zapewnienie wyk³adowców i wysokiej klasy specjalistów do prowadzenia zajêæ i wyg³aszania prelekcji oraz monoreferatów na seminariach i konferencjach z obszaru Kultury Fizycznej

bullet

fachowa obs³uga kursów zleconych (kierownictwo organizacyjne i programowe, obs³uga audiowizualna, materia³y szkoleniowe itp.

bullet

wzajemne konsultacje i wymianê informacji w sprawach istotnych dla funkcjonowania instytucji sportowych;

Informacje kontaktowe:

Tel/Faks: 22 854 00 01,
Poczta elektroniczna
alurgite